Op deze pagina:

750ste opdracht
Nieuwe geluid dosismeters
Docent geluid en trillingen PHOV
New Approach Consultant
Noise measurement on machines
Nieuw Noise Code voor schepen
Investering meting hand-armtrillingen
Silver sponsor trillingen congres
500ste opdracht!
Ruisbron conform ISO 140-4 en ISO 3382


2021: 25 jaar jong

In 1996 begon ik met Technisch bureau van Eeden, op een moment dat de implementatie van de arbowet en de machinerichtlijn op gang kwam. In het vertrouwen dat deze regelgeving ook werk zou opleveren voor akoestici. Dat pakte aanvankelijk niet zo uit.

De uitvoering van geluidonderzoeken op de werkplek, als deze al werden gedaan, lag meestal bij arbeidshygiënisten. Daarvan waren er destijds weinig die veel van geluid af wisten. Wat betreft de machinerichtlijn keken de fabrikanten de kat uit de boom, zeker wat betreft de voorschriften over geluid. Dat konden ze zich ook permitteren: de markt vroeg er weinig naar en handhaving bleef uit. Nog steeds ontbreken vaak goede geluidspecificaties bij machines, ook in sectoren waar de geluideisen aan producten nog strenger eisen zijn, namelijk mobiele werktuigen. Toezicht hierop vanuit de overheid is nog altijd afwezig.

Inmiddels zijn afnemers wel kritischer geworden op geluid, en nu doen wij geluidonderzoek aan tientallen machines per jaar. Werkgevers zijn zich er meer van bewust dat een goede gezondheid van werknemers in het belang is van het bedrijf. Het besef dat hinder door geluid of lawaai ook de veiligheid en productiviteit beïnvloedt dringt langzaam door.

De langdurige focus op de twee complementaire onderwerpen arbo en machinerichtlijn had nog andere gevolgen. Sinds 2017 ben ik HAS consultant voor geluid in het kader van de machinerichtlijn en docent geluid en trillingen voor PHOV.

Soms wordt mij gevraagd of ik onderhand niet eens iets anders wil doen. Dan is het antwoord dat verdieping mijn voorkeur heeft; verbetering is altijd mogelijk. Feiten en theorie kan je opzoeken op internet, mits je goed weet te filteren. Maar daarmee wordt je geen expert, dat komt alleen met ervaring.


geluidsisolatie_meting

800ste opdracht!

December 2019
De projectteller staat alweer op 800!
Voor deze klus moet de geluidisolatie worden gecontroleerd tussen een rechtszaal en een aantal omliggende ruimten. Het betreft een internationale rechtbank in Den Haag.
(Niet de zaal van deze foto ...)

 

 


EN13852-geluidsmeting

750ste opdracht

Augustus 2018
Alweer opdracht nummer 750! Geluidsmetingen aan een offshore kraan conform EN 13852-1,
de twaalfde voor deze trouwe en tevreden klant.
De 11 meter mast komt hier heel goed van pas,
net als het simultaan meten op twee hoogten.

 

 


geluid dosismeter

Nieuwe geluid dosismeters

Januari 2018
Ter vervanging van de Cel-360 dosismeters zijn drie stuks dBadge2 meter aangeschaft. Deze dosismeters zijn onder meer met Bluetooth te monitoren tijdens het gebruik.
Het blijft overigens onze eerste keus om met een klasse 1 geluidniveaumeter te werken, maar soms zijn de dosismeters erg praktisch, bijvoorbeeld bij de meting van geluid gedurende van hele werkdagen.

 


Docent PHOV

December 2017
Michiel van Eeden verzorgt vanaf december 2017 de lessen geluid en trillingen aan aankomende Hogere Veiligheidskundigen (HVK) en Arbeidshygiënisten voor PHOV. De lessen behandelen de technische en gezondheidskundige achtergronden, de regelgeving en de meet- en rekenmethoden, in verband met de beoordeling van de blootstelling aan geluid en trillingen op de werkplek.

 


New Approach Consultant Machinery Noise / HAS Consultant

Update / wijzigingen per April 2018
New Approach Consultant wordt: HAS Consultant (Harmonised Standards Consultant). Dezelfde taken worden uitgevoerd, niet onder regie van CEN, maar in directer contact met de Europese Commissie en onder het management van EY.
HAS assessment: uitleg / presentatie


December 2016 - Maart 2018
Michiel van Eeden is voor CEN-Cenelec werkzaam als New Approach Consultant.
Een New Approach Consultant adviseert normontwikkelaars met betrekking tot de geschiktheid van een norm om deze te gebruiken in relatie tot een Europese kaderwet. Uiteindelijk toetst de consultant een norm in deze zin. De norm krijgt dan een Z-annex. Dhr. van Eeden heeft als taak om te adviseren ten aanzien essentiële eisen m.b.t. geluid in normen over machine-veiligheid, en deze te toetsen aan de Machinerichtlijn, en de richtlijnen ten aanzien van geharmoniseerde normen.

Deze taak betekent niet dat CEN op enige wijze betrokken is bij de activiteiten van Technisch bureau van Eeden of daar steun of goedkeuring aan geeft.


Noise measurement on machines, an introduction

Een engelstalige inleiding

Maart 2015
Voor wij aan geluidmetingen aan machines kunnen beginnen is er vaak veel uit te leggen over de te maken keuzes van meetposities en bedrijfscondities, en over de omgevingseisen. Dit document stelt engineers in staat enig inzicht te krijgen in de informatie die wij nodig hebben om dit soort metingen te beoordelen op haalbaarheid en voor de voorbereiding. Het geeft ook informatie die nuttig kan zijn om te beoordelen of het zelf meten haalbaar is, en wat daar aan studie bij komt kijken. Ook geeft het inkopers inzichten die kunnen helpen om de integriteit van geluidgegevens van hun leveranciers te beoordelen.
De publicatie is alleen beschikbaar in geprinte versie voor € 15,00 inclusief verzendkosten en BTW.

Download de previewNieuw Noise Code voor schepen

Nieuwe voorschriften, slechts enkele nieuwe grenswaarden

April 2014
De IMO (international maritime organization) code over geluidniveaus op schepen is per 1 juli 2014 vernieuwd. De oude code van 1982 was informatief en had als doel om geluidreductie op schepen te stimuleren, de nieuwe code is verplicht.

De verplichte toepassing van de code geldt voor nieuwe schepen vanaf 1.600 gross tonnage (GT). Het staat overheden vrij om de toepassing uit te breiden naar bestaande schepen en/of kleinere schepen. Er is ook een kleine lijstje uitzonderingen en daarop staan ondermeer pleziervaartuigen, vissersschepen, militaire schepen en bijvoorbeeld schepen met werktuigen voor de offshore.

De meetvoorschriften zijn aangepast aan de techniek van deze tijd (en dat werd tijd). Klasse 1 apparatuur is voorgeschreven evenals twee-jaarlijks kalibratie voor een geaccrediteerd laboratorium. Ook de uitvoeringsvoorschriften zijn op enkele punten verbeterd. Uiteraard wordt uitgegaan van het equivalente geluidniveau. Onder sommige condities moet ook het C-gewogen equivalente- en piekniveau worden bepaald.

De grenswaarden voor geluid op schepen blijven vrijwel het zelfde (hoewel nu in principe dwingend). Voor accomodaties in schepen groter dan 10.000 GT zijn de geluidgrenzen 5 dB scherper geworden, met uitgezonding van recreatieruimten.

De code is uitgebreid met informatieve delen over berekening van de blootstelling, berekening van het effect van gehoorbescherming, de wijze waarop geluid een plaats kan krijgen in veiligheids-management en enkele passages over geluidbeheersing.

IMO publicatie I817E - ISBN 978-92-801-1578-9Investering meting hand-armtrillingen

October 2013
De 3-assige meter (RION VM-54) hadden we al. Nu hebben we ook zelf de toebehoren om hand-armtrillingen te meten. Dat is vooral de PV-97C, met 4,7 gram één van 's-werelds kleinste 3-assige versnellingsopnemers. De speciale software waarmee de VM-54 de metingen uitvoert volgens ISO 5349 maakt het compleet.
Lees meer

 Silver sponsor 5th international conference on whole body vibration injuries

April 2013
Technisch bureau van Eeden ondersteund als sponsor het 5de internationale congres over lichaamstrillingen dat plaatsvindt van 5 tot 7 juni 2013 in het AMC te Amsterdam. Op het programma staan lezingen over lichaamstrillingen in relatie tot werk, gezondheid, onderzoeks- en meetmethoden, preventiemaatregelen en dergelijke.
Lees meer500ste opdracht!

Oktober 2012
Deze maand ontvingen wij de bevestiging voor onze 500ste onderzoeksopdracht! Voor de ombouw van een boorplatform naar een accomodatie platform mogen we het geluidniveau en trillingsniveau in de verblijven onderzoeken en toetsten aan de daaraan gestelde eisen. De uitvoering is gepland in November 2012 en vindt plaats in een werf in Vlissingen.

 Aanschaf nieuwe apparatuur meting nagalmtijd

April 2010
Technisch bureau van Eeden beschikt nu ook over een ruisbron die voldoet aan alle eisen ten aanzien van afstraling zoals geformuleerd in ISO 140-4 en ISO 3382. De Norsonic combinatie 276 en 280 is één van de weinige bronnen die zowel voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de homogeniteit van het tertsspectrum* én aan de eisen wat betreft directivity, beiden van ISO 140-4. ISO 140-4 behandeld de meting van luchtgeluidisolatie. Daarvoor moet ook de nagalmtijd in de ontvangstruimte worden bepaald. Door het hoge vermogen van de combinatie kan deze zowel voor de isolatiemeting zelf, als voor de nagalmtijdmeting worden gebruikt.
ISO 3382-1 gaat over het meten van alle zaalakoestische parameters (voor theater- en concertzalen bijvoorbeeld), ISO 3382-2 behandeld nagalmtijdmeting in 'gewone' ruimten.
De juist aangeschafte set bestaat uit een rondomstralende luidsprekerunit met 10 speakers en een afstandbestuurbare generator-versterker combinatie.
Samen met de Rion NA-28 met bouwakoestiekmodule kunnen nagalmtijden efficient worden gemeten en berekend.

*: Bij meting in oktaafbanden, zoals in Nederland gebruikelijk, mag het verschil in geluidvermogen tussen aangrenzende tertsbanden binnen één oktaafband zekere waarden niet overschrijden.