Geluidisolatie - luchtgeluid

Samenhang Bouwbesluit en normen

Eisen aan geluidisolatie van een bouwwerk zijn vastgelegd in het Bouwbesluit dat in 1992 in werking is getreden. Aan oudere woningen kunnen alleen eisen aan geluidsisolatie zijn gesteld als dat door een locale bouwverordening of een specifiek voorschrift in een vergunning of bestek is vastgelegd.
Voor de wijze van meten van geluidisolatie verwijst het Bouwbesluit naar NEN 5077, deze norm bevat dus geen eisen! Met de norm NEN 1070 (1995) kan de kwaliteit van geluidwering worden gekarakteriseerd aan de hand van 5 kwaliteitsklassen. NEN 1070 heeft geen relatie met het Bouwbesluit.

Meting

Bij het meten van luchtgeluidisolatie van een scheidingsconstructie wordt in een van de aangrenzende ruimten met een hoog geluidniveau ruis geproduceerd. Het verschil in het geluidniveau tussen beide ruimten wordt gemeten. In de ontvangstruimte wordt de absorptie bepaald door het meten van de nagalmtijd. Dit alles wordt gemeten per frequentieband. Aan de hand van alle meetgegevens wordt een ééngetalswaarde berekend (Ilu of DnT;A) volgens de voorschriften van bijvoorbeeld NEN 5077.

Begrippen: Ilu en DnT;A

Tot en met het bouwbesluit van 2003 werd de (karkateristieke) index voor luchtgeluidisolatie(Ilu,k) gebruikt. Dit is een een relatief getal dat 0 dB bedraagt indien de isolatie juist voldoet aan oude minimum-eis van het Bouwbesluit (dat is het Bouwbesluit voor 2003). Een hogere waarde (Ilu,k) betekent een betere bescherming tegen geluid. Vanaf het Bouwbesluit 2012 is de prestatie gebaseerd op de internationale maat DnT;A. Een hogere waarde van DnT;A,k betekent een betere bescherming tegen geluid.

Karakteristieke geluidwering

De index k in beide bovenstaande beoordelingsmaten duidt op een karakteristieke geluidwering. Dit houdt in dat de gemeten geluidwering gecorrigeerd is voor de verhouding tussen de grootte van het gemeenschappelijke scheidingsvlak tot het volume van de ontvangstruimte. Het komt er op neer dat de kwaliteit van de geluidisolatie beoordeeld is zonder rekening te houden met de indeling.
In gevolge het bouwbesluit wordt luchgeluidisolatie in woningen altijd beoordeeld aan de hand van de karakteristieke maten, dus Ilu,k of DnT;A,k. De kwaliteit van luchtgeluidisolatie van kantoren wordt in de regel beoordeeld zonder rekening te houden met de invloed die de indeling daarop heeft. Dat is dus aan de hand van DnT;A.

Eis

Voor woningscheidende constructies geldt, voor verblijfsruimten, een eis voor DnT;A,k van ten minste 52 dB. Zie bouwbesluit online voor de volledige tekst en toelichting, hoofdstuk 3, afdeling 3.4.

Rw is een product eis

De eis aan een scheidingsconstructie wordt uitgedrukt in DnT;A. De eis aan of prestatie van een bouwproduct, of enkele wand, wordt uitgedrukt in Rw. lees verder